K – INDEX      ZAJEDNO DO RJEŠENJA
English
K-INDEX d.o.o.

Palmotićeva 32, ZAGREB
tel: 01/4666-519
fax: 01/4873-360
e-mail: referent@k-index.hr
OIB: 03334333643
Član Vijeća upravitelja
nekretnina RH
UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE:
- STAMBENIH
- APARTMANSKIH
- POSLOVNIH
   OBJEKATA

Utemeljeno 2005.


Print  Propisi ispiši

Pdf  Propisi pdf
PROPISI:

Postoji cijeli niz Zakona, uredbi i propisa, dopunjenih promjenama i izmjenama, koji uređuju područje upravljanja i održavanja zgrada te života u suvlasničkoj zajednici.

Neki od najznačajnijih propisa su:
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06)
- Uredba o održavanju zgrada (NN 64/97)
- Uredba o prestanku rada fonda u stambenom gospodarstvu
(NN 64/97)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07)
- Zakon o normizaciji (NN 55/96)
- Podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 100/12)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 11/91, 58/93, 33/05)
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95)
- Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94)
- Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženh požarom (NN 61/94)
- Zakon o tržištu plina (NN 68/01, 87/05)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04)
- Odluka o komunalnom redu
(Sl. Glasnik Grada Zagreba 4/08, 5/08)
- Odluka o dimnjačarskoj službi
(Sl. Glasnik Grada Zagreba 12/99, 23/03)
- Odluka o obvezatnoj preventivnoj deratizaciji na području Grad Zagreba (Sl. Glasnik Grada Zagreba 2/08)
- Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 135/05)
- Pravilnik o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni rijevoz osoba i tereta (NN 55/96, 116/00, 126/00)
- Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (NN 55/96)
- Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 79/05)
- Pravilnik o postavljanju antena, uređaja, natpisa, zaštitnih naprava na izlozima, jarbola, reklama i reklamnih panoa na području Grada Zagreba (Sl. Glasnik Grada Zagreba 11/07)
Tekstovi propisa mogu se pronaći na
www.nn.hr
ili službenim stranicama pojedine lokalne samouprave:
www.zagreb.hr
www.obrtnici-zagreb.hr
www.karlovac.hr
www.rab.hr
www.opcina-starigrad.hr
i druge.