Propisi

Postoji cijeli niz Zakona, uredbi i propisa, dopunjenih promjenama i izmjenama, koji uređuju područje upravljanja i održavanja zgrada te života u suvlasničkoj zajednici.

Neki od najznačajnijih propisa su:

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 • (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06)

 • Uredba o održavanju zgrada (NN 64/97)
 • Uredba o prestanku rada fonda u stambenom gospodarstvu
  (NN 64/97)
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07)
 • Zakon o normizaciji (NN 55/96)
 • Podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 100/12)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 11/91, 58/93, 33/05)
 • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95)
 • Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94)
 • Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94)
 • Zakon o tržištu plina (NN 68/01, 87/05)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04)
 • Odluka o komunalnom redu
 • (Sl. Glasnik Grada Zagreba 4/08, 5/08)

 • Odluka o dimnjačarskoj službi (Sl. Glasnik Grada Zagreba 12/99, 23/03)
 • Odluka o obvezatnoj preventivnoj deratizaciji na području Grad Zagreba (Sl. Glasnik Grada Zagreba 2/08)
 • Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 135/05)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta (NN 55/96, 116/00, 126/00)
 • Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (NN 55/96)
 • Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 79/05)
 • Pravilnik o postavljanju antena, uređaja, natpisa, zaštitnih naprava na izlozima, jarbola, reklama i reklamnih panoa na području Grada Zagreba (Sl. Glasnik Grada Zagreba 11/07)
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (NN121/13)
 • Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/2013)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003)