Zajednička pričuva je, sukladno Zakonu, namjenski vezana zajednička imovina, svih  suvlasnika nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova. Zajedničku pričuvu tvore novčani doprinosi koje su suvlasnici uplatili na temelju odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova.

Uzajamni odnosi suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine utvrđuju se ugovorom koji mora biti sklopljen u pisanom obliku (međuvlasnički ugovor). Međuvlasnički ugovor sadrži osobito: veličinu suvlasničkih dijelova nekretnine, uvjete i način upravljanja nekretninom, pobliže podatke o osobi koja će upravljati nekretninom, opseg poslova koje će obavljati ta osoba, odgovornost za obavljanje poslova i sl., uvjete i način prikupljanja i raspolaganja sredstvima zajedničke pričuve, ime suvlasnika ovlaštenoga za predstavljanje i zastupanje suvlasnika prema upravitelju, odnosno trećim osobama i granice njegovih ovlasti, uvjete i način korištenja zajedničkih prostorija, uključujući i stan namijenjen za nadstojnika zgrade, te uređaja i zemljišta koje pripada određenoj nekretnini.

Zajednička pričuva obračunava se i plaća po m2 površine stambenog i poslovnog prostora, a iznos po m2 određuju sami vlasnici odnosno suvlasnici stambene zgrade i ista mora biti utvrđena međuvlasničkim ugovorom.

U slučaju kada pojedini vlasnik ne podmiruje pričuvu, šaljemo mu obavijest o dugu za manji iznos duga ili opomenu pred tužbu za više mjeseci dugovanja . U slučaju kada vlasnik ne podmiri dugovanja, K-INDEX uspješno provodi prisilne mjere naplate kako bi sredstva bila uplaćena na račun zajedničke pričuve zgrade.

 

money building